Технологиите ще играят все по-значима роля в развитието на всички останали сектори