Доц. д-р Наталия Футекова има над двадесет годишен управленски опит в сферата на разработката, внедряването и управлението на бизнес софтуер от клас ERP. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.

Наталия Футекова е заместник-председател и член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Тя участва активно в различни инициативи, свързани с подкрепа на образованието, културата и предприемачеството.

Доц. д-р Наталия Футекова има две бакалавърски степени – по „Икономика на съобщенията“ и „Счетоводство“, магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на съобщенията“ и докторска степен от същия университет със специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. През 2016г. получава степен Доцент, а няколко месеца по-късно е наградена за „Академични постижения или лидерство“ от Junior Chamber International – България. Проектът е част от световноизвестния формат The Outstanding Young Persons – TOYP („Най-изявените млади личности”). Наталия Футекова получи и номинация за международния формат TOYP.

 

Образователна дейност 

 

През 2015 година Наталия Футекова основава ERP Academy – иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии. Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси създават магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която е първата по рода си в България, както и първата в Европа бакалавърска програма „ИТ анализ и бизнес стратегии“.

В продължение на 11 години е била главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации” към факултет „Приложна информатика и статистика” в Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Сред курсовете, които е водила там са „Управление на връзките с клиентите“, „Системи за управление на ресурсите на предприятието“, „Информатика“, „Управление на човешките ресурси в ERP“ и „Системи за управление на връзките с клиентите“.

Доц. д-р Наталия Футекова е съучредител на Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие” (ПАЕНПР), като взима активно участие в секторните камари „Икономическо развитие и конкурентоспособност“ и „Наука и образование“.

Тя участва и в разработването и реализирането на европейски проекти, свързани с повишаването на компетенциите на университетски преподаватели и с практическото обучение на студенти и тяхното кариерно развитие. Ключов експерт е в проекта на УНСС „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ и е функционален експерт в националния проект „Студентски практики“. Вторият има за цел да привлече бизнеса като активен участник още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещи кадри, както и в обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. Експерт в сферата на информационните технологии и комуникационните технологии“ в състава на екип по изпълнение на проект „Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies, финансиран по програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.

Член е в състава на колектив по изпълнение на проект „Проектиране и реализация на разширение във функционалността и обхвата на информационните системи на НИД на УНСС“, финансиран със субсидия от Държавният бюджет.

 

Научни трудове 

 

Наталия Футекова няколко години активно си сътрудничи с Българската академия на науките (БАН) в разработването на иновативни технологии в информационни системи.

Тя е инициатор и основен двигател на научните проекти „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия“, финансиран по програма „Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ и „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“, финансиран по програма на НИФ- ИАНМСП.

Наталия има и десетки доклади и публикации в трудове за международни научни конференции, засягащи области, като икономика на съобщенията, развитие на малки и средни предприятия, системи за управление на бизнеса, внедряване на стандарти за качество, конкурентоспособност, мобилни и онлайн технологии за бизнеса, оптимизиране на бизнес процеси, информационна сигурност, управление на ресурси в публичния сектор и други.

През 2015г. излиза „Методическо ръководство за работа с ERP системи“. В него Наталия Футекова представя утвърдени теоретични постановки, практически примери и бизнес казуси, реализирани в ERP система.

Отново през 2015г. доц. д-р Наталия Футекова издаде първия си монографичен труд: „ERP системи: Ефективност на внедрителския процес“. Монографията е създадена в съавторство с доц. д-р Владимир Монов от ИИКТ към БАН и разглежда въпроси, свързани с възможностите за предварителна оценка на процеса на внедряване на ERP системи. Книгата е предназначена основно за студенти, обучаващи се в икономически специалности, както и дисциплини, свързани с информационните технологии и системи, но би могла също така да представлява интерес и за широк кръг читатели и специалисти, занимаващи се в областта на системите за управление на бизнеса.

През същата година излизат публикациите „Методология за автоматизиране процеса по внедряване на системи за управление и планиране на ресурсите в предприятията, в списание „Икономически и социални алтернативи“, УНСС и „Statistical Study on the Need for a Preliminary Assessment of the Effectiveness of the Implementation Process of ERP-Systems“ in Bulgarian SMEs. Economic Alternatives, UNWE.

Още научни трудове в областта на информационните системи за управление на ресурсите, с отличаващ се интерес към системите от клас ERP:

• Дисертационен труд „Автоматизация на внедряването на ERP системи посредством инструмент за анализ на бизнес процеси“

• Conceptual framework for evaluating the effectiveness of the implementation of Enterprise Resource Planning systems in small and medium-sized enterprises. Economic Alternatives, UNWE, Sofia, 2014, 117-125, ISNN 1314-6556

• Софтуерни решения за параметризиране внедряването на ERP системи в малки и средни предприятия. Икономически и социални алтернативи, УНСС, София, 2014, 56-69, ISNN 1314-6556

• Информационни системи за управление на ресурсите в публичния сектор. Икономически и социални алтернативи, УНСС, София, 2014, 38-57, ISNN 1314-6556

• Проблеми при внедряване на MRP системите в учебните програми на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 59-64, ISBN 978-619-168-103-7

• Проблеми при внедряване на ERP и BI системите в учебния процес на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 55-58, ISBN 978-619-168-103-7

• Проблеми при внедряването на ERP системите в учебния процес на университетите. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия университет-Варна, Варна, септември 2014 г., Наука и икономика, Варна, 2014, 257-263, ISBN 978-954-21-0780-4

• Подхода на критичните фактори за успех при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия университет-Варна, Варна, септември 2014 г., Наука и икономика, Варна, 2014, 123-132, ISBN 978-954-21-0780-4

• Възможности за параметризиране на етапите при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от десета международна научна конференция „Съвременният модел на европейския съюз и мястото на България в него“, Бояна, 14-15 юни 2013 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 361-374, ISBN 978-954-9432-61-9

• Основни характеристики и цели на етапите при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от десета международна научна конференция „Съвременният модел на европейския съюз и мястото на България в него“, Бояна, 14-15 юни 2013 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 375-384, ISBN 978-954-9432-61-9

• Main stages in development of software applications in telecommunications. In: Conference proceedings of the tenth anniversary conference ‘Securitatea Informaţională’, Kishinev, April 19th 2013, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Kishinev, 2013, 68-70, ISBN 978-9975-75-640-2

• Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“, Варна, октомври 2012, Наука и икономика, Варна, 2013, 250-255, ISBN 978-954-21-0630-2

• Внедряване на ERP системи като фактор за повишаване конкурентоспособността на предприятията. В: Сборник с доклади от IV международна научна конференция „Е-Управлеие“, Созопол, юни 2012 г., издателство на ТУ-София, София, 2012, 252-258, ISSN 1313-8774

• Използване на специализиран софтуер за подпомагане работата на консултантите по внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2012, 115-123, ISBN 978 954-9432-57-2

• Development of methodology for measuring the economic impact of ERP systems in small and medium enterprises. In: Conference proceedings of the International conference on application of Information and communication technology and Statistics in Economy and education, Sofia, October 5-6th 2012, UNWE, Sofia, 2013, 276-281, ISBN 978-954-92247-4-0

• Оптимизация на бизнес процеси в ERP системи. В: Сборник с доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2012, 115-123, ISBN 978 954-9432-57-2

• Онлайн управление на бизнес с помощта на ново поколение мобилни ERP системи. В: Сборник с доклади от IV международна научна конференция „Е-Управление“, Созопол, юни 2012 г., издателство на ТУ-София, София, 2012, 248-251, ISSN 1313-8774

• Information security management standards in the implementation of ERP systems. In: Conference proceedings of the ninth international conference ‘Securitatea Informaţională’, Kishinev, June 18th 2012, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Kishinev, 2012, 18-20, ISBN 978-9975-75-499-6

• Оптимизиране на бизнес процесите в предприятията чрез внедряване на ERP и BPM система. В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по повод 60 годишнината на от създаването на специалност „Статистика“ в България, София, декември 2011 г. ,Издателски комплекс-УНСС, София, 2012, 482-487, ISBN 978-954-644-308-3

• Н. Футекова. Влияние на Е-Бизнес технологиите върху бизнес процесите в предприятието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Информационните технологии-стратегически приоритет в икономиката на знанието“, Свищов, 14-15 октомври 2011 г., Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов, 2011, 225-231. ISBN 978-954-23-0675-7

• Д. Григорова. Интеграция между системата за управление на бизнеса от клас ERP и стандартът за качество ISO 9001 във фирма от сферата на услугите. В: Сборник с доклади от международна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза“, Том 2, Бургас, 25-26 юни 2010 г., Бургаски Свободен Университет, Бургас, 2010, 356-363, ISBN 978-954-9370-71-3

• Основни бизнес проблеми на малките и средни предприятия в България и информационни системи като инструмент на решаването им през призмата на организационната стратегия. В: Сборник с доклади от научна конференция “Съвременни управленски практики IV”, том 1, Бургас, 17-19.02.2006, ,Бургаски свободен университет, Бургас, 2006, ISBN 978-954-9370-46-1

• Икономика на съобщенията . Университетско издателство „Стопанство“, София, 2008, 200 стр., ISBN 978-954-494-910-5